• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

Bestyrelse for Hjørring Gymnasium & HF-kursus

 • Nils Georg Lundberg, udpeget af University College Nordjylland
 • Jørgen Stigel, udpeget at Aalborg Universitet
 • Daniel Rugholm, udpeget af Hjørring Kommune
 • Anni Stilling, udpeget af Hjørring Kommune for grundskoleområdet
 • Anette Hecht-Pedersen, udpeget af Erhverv Hjørring
 • Ejner Guldager Nielsen, udpeget af regionsrådet
 • Susan Ohrt, udpeget af medarbejderne
 • Dorthe Mølgaard, udpeget af medarbejderne
 • Jens Løndal Horne, udpeget af Elevrådet
 • William Jensen, udpeget af Elevrådet

 

Bestyrelsens opgaver ifølge vedtægterne

Klik her for at se bestyrelsens opgaver ifølge vedtægterne

Klik her for at se bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsesreferat kan læses på hjemmesiden efter godkendelses på næste fortløbende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesreferat 2017

Læs bestyrelsesreferat fra d. 30.03.2017 her
Bestyrelsesreferat fra d. 07.06.2017
Bestyrelsesreferat fra d. 21.09.2017
Bestyrelsesreferat fra d. 14.12.2017

 

Bestyrelsesreferat 2016

Læs bestyrelsesreferat fra d. 31.03.2016 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 09.06.2016 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 20.09.2016 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 14.12.2016 her

 

Bestyrelsesreferat 2015

Læs bestyrelsesreferat fra d. 25.03.2015 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 09.06.2015 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 29.09.2015 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 09.12.2015 her

 

Bestyrelsesreferat 2014

Læs bestyrelsesreferat fra d. 25.03.2014 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 11.06.2014 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 04.09.2014 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 10.12.2014 her

 

Bestyrelsesreferater 2013

Læs bestyrelsesreferat fra d. 20.03.2013 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 13.06.2013 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 26.09.2013 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 10.12.2013 her

 

Bestyrelsesreferater 2012

Læs bestyrelsesreferat fra d. 29.03.2012 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 14.06.2012 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 27.09.2012 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 13.12.2012 her

 

Bestyrelsesreferater 2011

Læs bestyrelsesreferat fra d. 24.03.2011 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 16.06.2011 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 24.10.2011 her
Læs bestyrelsesreferat fra d. 14.12.2011 her

 

Tidligere bestyrelsesreferater

kan fremsendes ved kontakt til Rektor Elsebeth Gabel Austin

 

VEDTÆGT FOR HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hjørring Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Institutionens CVR-nummer er 29586241.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Hjørring Gymnasium og Hf-kursus overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 - 9 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1) 6 - 7 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af Erhverv Hjørring
 • 1 medlem udpeget af University College Nordjylland (UCN)
 • 1 medlem udpeget af Aalborg Universitet
 • 1 medlem fra grundskoleområdet, udpeget af Hjørring Kommune
 • 1 medlem udpeget af Region Nordjylland
 • 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
  Bestyrelsen kan desuden udpege et medlem ved selvsupplering. Dette medlem skal have godt kendskab til det danske uddannelsessystem og have indsigt i ledelse og økonomi.


2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.
2 Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have
erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.
Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar
§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.
§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for
forvaltningen af de statslige tilskud.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål.
Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer
bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i
§ 21,
stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.
§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.
Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.
§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde
§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand.
Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal
endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.
Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.
§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:
1) Retningslinjer for formandens rolle.
2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.
5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.
8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse
§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.
Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret
§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening.

Kapitel 7: Regnskab og revision
§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedlæggelse
§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.
§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.
§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.
Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. december 2013

 

STRATEGIPLAN FOR HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS 2014 - 2018

Klik her for at læse strategiplan for strategiplan for 2014 - 2018

 

RESULTATLØNSKONTRAKT FOR REKTOR

Ved Hjørring Gymnasium og Hf-kursus, 1. august 2016 - 31. juli 2017

Hjørring den 26. september 2016

Læse resultatlønskontrakt for rektor her...