Beskrivelse af optagelsesprøven

Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Delprøverne i matematik og engelsk er skriftlige og delprøverne i dansk og fysik/kemi er mundtlige.
Rammerne for delprøverne er fastsat i 1 - 8 nedenfor.

 1. Ansøgere til stx skal aflægge alle prøverne på folkeskolens afgangsprøves niveau. Ansøgere til det toårige hf skal aflægge prøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens prøven i fysik/kemi kan aflægges på folkeskolens afgangsprøves niveau. Hf-ansøgere, der skal aflægge obligatorisk optagelsesprøve, skal dog ikke aflægge optagelsesprøve i de fag, de samme år måtte have aflagt prøve i forvejen.
 2. 1-2 af institutionens eller kursets lærere i det pågældende fag medvirker ved hver delprøve.
  • De skriftlige prøver i matematik og engelsk er af 60 minutters varighed.
  • De mundtlige prøver i dansk og fysik/kemi er hver af ca. 20 minutters varighed. Ved prøven i dansk gives forberedelsestid på ca. 20 minutter.
 3. I dansk prøves ansøgeren i en kortere ulæst tekst af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen af 9. klasse. Ved vurderingen lægges der vægt på ansøgerens evne til en nuanceret og opmærksom læsning af den forelagte tekst samt evne til dokumentation, dvs. at udpege karakteristiske steder i teksten, som underbygger ansøgerens indtryk. Ikke blot tekstens indhold, men også dens form vil indgå i samtalen. I prøven indgår også spørgsmål om grundlæggende grammatiske begreber samt oplæsning af et mindre tekststykke. Det er en del af prøven at vurdere ansøgerens evne til mundtlig fremstilling. Hjælpemidler: ingen.
 4. I engelsk prøves i en ulæst tekst på 1/1 normalsides længde af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen af 9. klasse. Ansøgeren skal besvare en opgave med spørgsmål til detaljer i teksten og et sæt opgaver med grammatiske spørgsmål. Ved vurderingen lægges der vægt på ansøgerens evne til at skrive og forstå engelsk. I vurderingen indgår ansøgerens evne til at formulere sig nogenlunde ubesværet med en rimelig iagttagelse og forståelse af sprogets elementære grammatiske regler. Hjælpemidler: skriveredskaber og ordbøger, hvilket ansøgeren selv skal medbringe.
 5. I matematik prøves ansøgeren i konkrete opgaver. Opgaverne i matematik består af nogle udvalgte opgaver fra folkeskolens afgangsprøver i matematiske færdigheder. Prøven tager udgangspunkt i de emner, som ansøgeren har arbejdet med på de afsluttende trin i folkeskolen. Ved vurderingen lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeren behersker de grundlæggende matematiske færdigheder og har grundlæggende matematisk viden. Endvidere indgår det i vurderingen, om ansøgeren har et bredt kendskab til de matematiske emner, som ansøgeren har arbejdet med på de afsluttende trin i folkeskolen. Hjælpemidler: skrive- og tegneredskaber (passer, tegnetrekant, lineal) samt lommeregner (TI-30 eller lignende), hvilket ansøgeren selv skal medbringe.
 6. I fysik og kemi tager prøven udgangspunkt i emner og eksperimentelt arbejde, som ansøgeren har beskæftiget sig med på de afsluttende trin i folkeskolen. Ved prøven skal ansøgeren redegøre for nogle eksperimenter, og vise kendskab til et eller flere emner inden for fysik og kemi. Ved vurderingen lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeren behersker arbejdsmetoderne inden for fysik/kemi. Endvidere indgår det i vurderingen, om ansøgeren har kendskab til emner, som ansøgeren har arbejdet med i folkeskolen, og er i stand til gennem en samtale at formidle denne viden. Hjælpemidler: Skriveredskaber.
 7. Ved vurdering af en ansøgers uddannelsesparathed vurderes ansøgernes personlige og sociale forudsætninger i forbindelse med de faglige prøver, samt i den efterfølgende samtale med skolens rektor og en studievejleder. Følgende vurderingskriterier indgår
  • evne til at indgå i faglig dialog
  • evne til at lytte, modtage og bruge informationer
  • evne til at vurdere egne styrke og svagheder
  • selvstændighed
  • motivation/engagement
 8. Afgørende for den endelige beslutning om optagelse er en helhedsvurdering af, om ansøgeren forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.