Afsluttet pædagogiske udviklingsprojekter

Skolen er hele tiden med i mange forskellige og spændende projekter i gang i samarbejde med andre skoler og uddannelsesinstitutioner, kommunen og regionen, erhvervs- og kulturlivet. Projekterne har altid til formål at være med til at forbedre din skole og din undervisning. I mange af projekterne involveres du direkte for eksempel igennem undervisning med fokus på medier som mobiltelefoner, E-bøger, I-bøger, ekskursioner, spændende gæstelærere, og meget, meget andet.

 

For at yderligere informationer om skolens pædagogiske udviklingsprojekter kontakt:

Rektor Elsebeth Gabel Austin
Mail: au@hj-gym.dk
Telefon nr.: 99 23 45 00

 

Projekt digital dannelse 2018 – 2020

Projektet er toårigt og består bl.a. af følgende og består bl.a. af følgende punkter:

  • en undersøgelse af elever og læreres udfordringer mht. digital kommunikation
  • fire tematimer for elever på årgang 2018 med eksterne aktører faglig opfølgning på disse tematimer i fællesfag
  • udarbejdelse af handlingsplaner ved sager om digital mobning
  • udarbejdelse af et fælles etisk digitalt kodeks for skolen

Målet med projektet er primært at påvirke elevernes opfattelse af digital dannelse og styrke deres kompetencer til mestre en hensigtsmæssig og ansvarlig brug af digital kommunikation. Desuden er der to helt konkrete mål med projektet: dels at udvikle et etisk digitalt kodeks for skolen, baseret på elever og læreres erfaringer gennem projektet og dels udvikling af en handlingsplan til håndtering af sager om digital mobning o.l.

Digital dannelse skal i denne sammenhæng forstås som ansvarlig og hensigtsmæssig brug af digital kommunikation

Vi har fået vores projektansøgning godkendt og skolen har fået de ansøgte midler - og arbejdet går i gang skoleåret 2018 – 2019. Tovholder på projekt digital dannelse er Anne Anne Fonnesbech.

 

Projekt dansk-franske samarbejde

Ny aftale skal styrke samarbejde om sprog og uddannelse mellem Frankrig og Danmark
Undervisningsminister Merete Riisager og hendes franske ministerkollega Jean-Michel Blanquer har underskrevet en aftale, som skal styrke det sproglige og uddannelsesmæssige samarbejde mellem Frankrig og Danmark. Aftalen er et konkret bidrag til regeringens sprogstrategi, der blev lanceret i november 2017 og er i øvrigt i god tråd med Det Europæiske råds beslutning fra december, der understreger vigtigheden i, at unge kan tale mindst to fremmedsprog.

Læs på Undervisnings ministeriets hjemmesiden om projektet:
( https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180312-ny-aftale-skal-styrke-samarbejde-om-sprog-og-uddannelse-mellem-frankrig-og-danmark )

Vi har fået vores projektansøgning godkendt og skolen har fået de ansøgte midler - og arbejdet går i gang skoleåret 2018 – 2019. Tovholder på projekt dansk – franske samarbejde er Anne Laursen.

 

Regionsprojekt: kvalitetsløft af læring

Projektperiode 2016-2018

2-årigt udviklingsprojekt med støtte fra Region Nordjylland. I projektet deltager
Hjørring Gymnasium og Hf Erhvervsgymnasierne, EUC-Nord tovholderskole på projektet) VUC-Nordjylland, Hjørring afd.

På denne blog findes information om indhold og baggrund foruden mødereferater og aktivitetsoversigt om projektet.

Lokale tovholdere på Hjørring Gymnasium og HF er Nicole Cordes og Winni Andersen

Projektet har fokus på de forandringsprocesser, der knytter sig til en øget opmærksomhed på elevernes læring og læringsudbytte i forhold til uddannelsesinstitutionernes kerneydelse. Projektets aktiviteter/kompetenceforløb/effektmål vil understøtte og fremme metoder, udvikling af nye praksisser og strategier hen imod synlige læringsmål og evalueringsstrategier, der samler sig om ledelse af og for elevernes læring i en sammenhæng med læringscentreret skoleledelse:

  • Læring, undervisning og feedback – fokus på at udvikle og opbygge en feedback-kultur med udgangspunkt i kortlægning af elevernes niveau og udvikling af synlige læringsmål
  • Ledelse af synlig læring: der inddrager følgende fire niveauer gældende for; skoleledelsen, teams, klasserum samt eleverne
  • Udvikling af en dialog- og samarbejdskultur med udgangspunkt i den evalueringspraksis, der skal understøtte synlig læring i undervisningen
  • Etablering af et fælles begrebsapparat både internt i de enkelte skoler og på tværs af disse

Der er derfor i dette projekt tale om en kompetenceopbygning, der involverer hele lærerkollegiet lig med ca. 320 lærere samt ledelsen på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

De tre uddannelsesinstitutioner har hver deres mål inden for projektets rammer, og de tre individuelle aktivitetsbeskrivelser findes i ansøgningen.

Læs mere om aktiviteterne og formål i projektansøgningen

Følg med på bloggen: Kvalitetsløft af Læring, en blog om projektet, der omfatter alle lærer og ledere på de fire deltagende partnerinstitutioner

 

Projekt rødder

Det 1,5 årige undervisningsmiddelsprojekt ”Rødder” er både en pladeudgivelse, hvor Danmarks bedste rappere genrapper dansk litteraturhistories største, digteriske klassikere, i alt 10 digte fra 10 historiske perioder, og et undervisningswebsite med særligt fokus på musik i lyrik, litteraturhistorie og lyrikanalyse.

På sitet er pladens numre tilgængelige, og der vil være undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i genindspilningerne. Desuden vil der være videoklip med rapperne, der fortæller om deres fortolkninger af klassikerne, om deres arbejde med at gå til rødderne af dansk litteratur.

Projektets musikalske redaktør er den kendte rapper Per Vers, der bl.a. har lavet en stor mængde shows i gymnasie-, VUC- og hf-regi.

Det grundlæggende formål er at skabe en styrket motivation for lyrikoplevelse og –analyse hos især gymnasiefremmede elever i Region Nordjylland, hvorved barriererne for uddannelse og uddannelsesvalg kommer i hovedfokus. Desuden fokuserer projektet på at skabe et nyt digitalt læringsmiljø om rap, lyrik og litteraturhistorie for Region Nordjyllands unge under uddannelse.

”Rødder” skabes i fællesskab som et samarbejde mellem Region Nordjyllands uddannelsesinstitutioner, hvorved en fælles nordjysk centrering omkring udviklingen af nye undervisningsmidler til gymnasiefremmede elever opstår.

 

Projekt Hirtshals og uddannelsesstrategier

Et 3-årigt projekt som gennem en tværinstitutionel indsats søger at øge antallet af unge fra Hirtshals som påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet finansieres af Region Nordjyllands uddannelsespulje og de deltagende institutioner: Hirtshals Skolecenter, EUC Nord, Hjørring Kommune, UU-Hjørring, Københavns Universitet og Hjørring Gymnasium og HF-kursus.

Læs mere om projektet her: www.projekt-hirtshals.dk

 

Projekt unge med matematikvanskeligheder – dyskalkuli

Et 3-årigt projekt som bl.a. har fokus på at videreudvikle screenings-, test- og undervisningsmateriale til brug i forbindelse med unge med svære matematikvanskeligheder. Desuden søges en egentlig diagnostisk afgrænsning af funktionsnedsættelsen dyskalkuli med henblik på fremadrettet at kunne bibringe unge med dyskalkuli de nødvendige støttetiltag til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet finansieres af Region Nordjyllands uddannelsespulje og de deltagende institutioner: Østre Skole i Thisted, Hjørring Ny Tiende, Aalborg Handelsgymnasium, EUC Nordvest, VUC og HF Nordjylland, Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Hjørring Gymnasium og HF-kursus.

http://www.dyskalkuli.org/

 

Projekt anvendelsesorientering i praksis – 1-årig forlængelse

Projektets mål er at udvikle anvendelses- og praksisorienterede elementer i hf-, hhx- og htx-uddannelserne. Gennem arbejdet med uddannelsernes fag i et anvendelsesorienteret perspektiv øges elevernes interesse for og optagethed af skolearbejdet. Dermed bidrages til et formindsket frafald på uddannelserne.

Den 1-årige forlængelse af det regionale udviklingsprojekt Anvendelsesorientering i praksis udfoldes på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus som et samarbejde mellem udvalgte elever fra skolen og forskellige virksomheder i Hjørring.

Projektet finansieres med støtte fra Region Nordjyllands uddannelsespulje.

 

Projekt innovation og talent

Et 3-årigt projekt med de mål at fremme innovativ undervisning på STX og HF og udvikle talentudviklingsaktiviteter. Aktiviteterne ligger udenfor den normale skolegang og betragtes som et tilbud til udvalgte elever og kursister. Der afholdes aktiviteter både indenfor naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Aktiviteterne på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus har form af camps, ekskursioner, foredrag, udlandsture, konkurrencer og meget andet. Elever som har deltaget i et fuldt talent-forløb modtager et diplom for deltagelsen.

Projektet finansieres af Region Nordjyllands uddannelsespulje og deltagende nordjyske gymnasier.

 

Projekt godt i gang med gymnasiet

Et 2-årigt projekt med det formål at hjælpe folkeskolens elever til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse og til at præstere højere på deres ungdomsuddannelse. Projektet er motiveret af det faktum, at uddannelsessystemet hænger dårligt sammen, fordi broerne fra den ene skoleform til den næste er mangelfulde: Kravene og arbejdsmåden på den næste skoleform er ofte ukendte for eleverne, og derfor vælger nogle forkert, andre får en forvirret skolestart på den nye uddannelse, så deres faglige udbytte i begyndelsen er for dårligt. Dette projekt gør en indsats på tre områder: Lærersamarbejde m.h.p. styrket kendskab til hinandens skoleformer, synliggørelse overfor eleverne af krav og forventninger på en ungdomsuddannelse (STX og HF), forberedelse af fagligt stærke elever i matematik, så de får mod på og kan præstere højt på studieretninger med meget matematik

Hjørring Gymnasium og Hf-kursus samarbejder med Sindal Skole, Bagterp Skole og Hjørring Private Real om projektet.

Projektet finansieres med støtte fra Region Nordjyllands uddannelsespulje.

 

Projekt fortsæt med sprog

Et 1-årigt projekt som har fokus på at styrke kendskabet til fagene tysk og fransk. Disse fag har i de senere år af forskellige årsager oplevet en kraftigt vigende interesse fra folkeskolens elever. Fagene fravælges ofte, når eleverne skal i gymnasiet ikke mindst pga. utilstrækkelig viden om fagenes indhold og metode. Gennem et fokuseret lærersamarbejde i fagene mellem folkeskolelærere fra Sindal Skole, Bagterp Skole og Hjørring Private Real og gymnasielærere fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus tilstræbes det at bibringe eleverne et bedre kendskab til fagene og dermed sikre at de har et mere kvalificeret grundlag at foretage valg af fremmedsproget på i gymnasiet.

Projektet finansieres med støtte fra Region Nordjyllands uddannelsespulje.