Information om COVID 19


Oplysninger er senest opdateret søndag d. 22. november 2020.
 

Til dig, der har symptomer på Covid-19

Bliv hjemme, vi anbefaler at du bliver testet og kontakt skolen på mail: adm@hj-gym.dk. Når du har modtaget testsvaret, og hvis testen er negativ, og du er symptomfri, må du komme i skole. Hvis du får symptomer, når du er på skolen, skal du gå hjem.
Straks testsvaret foreligger, opfordres du til at meddele skolen svaret på testen på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

Vi anbefaler at du gemmer dit testsvar, så du bedre kan dokumentere overfor skolen, at fravær fra skolen kan begrundes med symptomer på, eller konstateret Covid-19.
 

Til dig, der har fået konstateret Covid-19

Kontakt skolen med det samme på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

 

Til dig, der har nær kontakt til en smittet /samme husstand, søskende mm.)

Bliv hjemme og vi opfordrer dig til at blive testet. Kontakt skolen på mail: adm@hj-gym.dk
Straks testsvaret foreligger, opfordres du til at meddele skolen svaret på testen på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

 

Til dig, der har nær kontakt til en med symptomer

Er du i familie/kæreste/tæt kontakt med en, som udviser symptomer/skal testes for Covid-19, kan du stadig møde i skole, hvis du ikke udviser symptomer.
 

Nødundervisning

Hvis du er syg med Covid-19, har Covid-19 symptomer eller er hjemsendt fordi du skal testes, (fra 9/11-20 til 3/12 20 gælder også: hvis du har bopæl udenfor Hjørring Kommune) kan du modtage nødundervisning.

 • Elever der senest kl 07.45 via mail til adm@hj-gym.dk meddeler, at de ønsker nødundervisning, tilbydes dette senest fra efterfølgende skoledag.
 • Administrationen informerer berørte lærere om elever, der er fraværende, og som skal tilbydes nødundervisning. Ligeledes informeres lærerne om ophør af nødundervisning, når grundlaget derfor bortfalder.  
 • Lærerne informerer eleverne om, hvordan nødundervisningen foregår, enten i besked direkte til eleven eller ved angivelse i noten på den enkelte lektion.
 • Elever der har anmodet om nødundervisning, registreres ikke fraværende, efter de har anmodet om nødundervisning.
 • Elever, som ikke følger nødundervisningen, registreres fraværende, også i de tilfælde hvor fraværet skyldes sygdom pga. Covid-19.
 • Er elevens sygeforløb længerevarende, og har nødundervisning ikke været mulig, skal eleven rette henvendelse til skolen for nærmere aftale om støttetiltag.

For hjemsendte elever kan nødundervisningen gives i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Undervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. Læs mere på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

Ved hjemrejse fra andre lande/ferie

Ved rejser til lande som af Udenrigsministeriet er kategoriseret som orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser) og kategoriseret som røde (fraråder alle rejser), skal du kontakte skolen på mail: adm@hj-gym.dk inden du kommer i skole igen.

Ved yderligere spørgsmål til hvordan man skal forholde sig, bedes man kontakte egen læge.

 

App’en smittestop.dk

For at hjælpe med opsporingen af smitte opfordres alle til at installere app’en smittestop.dk. Se yderligere på https://smittestop.dk/

 

Adfærd på skolen grundet Covid-19

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal til enhver tid følges på skolen, dvs. du skal til enhver tid holde mindst 1 meters afstand til andre, hvis det er muligt, hoste i ærmet, og være særlig opmærksom på god håndhygiejne.

Når du ankommer til skolen, skal du huske at holde afstand til andre, også når du f.eks. parkerer din cykel.


Fra mandag den 23. november gælder følgende

Inden du går ind i skolens bygninger skal du bære mundbind eller visir og altid have det på, når du ikke opholder dig i et undervisningslokale (klasselokale). Undervisning der foregår i fællesarealerne kræver brug af mundbind eller visir. I særlige undervisningssituationer, f.eks ved forsøgsarbejde i laboratorier, og undervisning i visse kreative fag anbefales brug af mundbind eller visir. Ved undervisning på blandingshold opfordres eleverne til primært at sidde sammen med deres stamklassekammerater. Følg da lærerens anvisninger.

Brug af mundbind/visir er ikke påbudt i forbindelse med idrætsundervisning.

Du skal som elev selv anskaffe dig mundbind eller visir og brugen deraf er et myndighedskrav – overtrædelse sidestilles med et brud på skolens studie og ordensregler.

Når du kommer ind på skolen, skal du afspritte dine hænder – der står sprit ved indgangene.

Din klasse har et ”stamklasselokale”, hvor I har de fleste timer. Brug den samme plads, så vidt det er muligt.

Når du færdes på gangene, skal du holde til højre – overhold afmærkningerne - og hold afstand til andre.

Ny plads – ny afspritning! Skifter du plads skal du spritte den plads af, du kommer til, inden du sætter dig.
 

Fællesarealer i tilknytning til lokalerne må bruges således

 • Lokale 1-7 – fællesområderne uden for disse lokaler anvendes
 • Lokale 9-15 og lok 31-33 – fællesarealet på ”biologigangen” anvendes
 • Lokale 20-29 – biblioteket og hemsen anvendes
 • Lokale 41-50 – fællesområdet i vestfløjens underetage anvendes
 • Lokale 52-59 – fællesområdet i vestfløjens overetage anvendes
 • Lokale 60-62 – fællesområdet ved musiklokalerne anvendes
   

Pauser og spisning

 • Undgå unødvendig kontakt til andre elever og hold altid afstand til andre
 • Vask hænder ofte, og altid før og efter du spiser
 • Du må spise mad på din plads og ikke andre steder
 • Du må spise mad på din plads i dit stamklasselokale, i kantinen eller udenfor i den fri luft. Der må ikke spises i fællesområderne. Husk oprydning – ryd altid op efter dig
 • Skolens kantine er lukket og skolens koldtvandsautomater er lukkede. Du skal derfor medbringe mad og drikkevarer hjemmefra

 

Andre oplysninger

Inden du forlader skolen, skal du rydde op efter dig selv. Dit affald skal i skraldespanden. Du skal forlade skolen, når din undervisning er slut.

Afsprit dine hænder igen, når skolen forlades. Ved hjemkomst anbefaler sundhedsmyndighederne, at du straks vasker dine hænder.

Ved henvendelse til skolens IT-kontoret, administrationen, bogdepotet og studievejledningen er det vigtigt, at du holder afstand. Skriv gerne en mail eller besked i Lectio så færrest muligt møder fysisk op.

 

Særligt for ansatte