Information om COVID 19

Til dig, der har symptomer på Covid-19

Bliv hjemme, sørg for at blive testet og kontakt skolen på mail: adm@hj-gym.dk. Når du har modtaget testsvaret, og hvis testen er negativ, og du er symptomfri, må du komme i skole. Hvis du får symptomer, når du er på skolen, skal du gå hjem.
Straks testsvaret foreligger, skal det meddeles skolen på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

Du skal gemme dit testsvar som dokumentation, da skolen om nødvendigt kan forlange dokumentation for, at du er blevet testet.
 

Til dig, der har fået konstateret Covid-19

Kontakt skolen med det samme på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

 

Til dig, der har nær kontakt til en smittet /samme husstand, søskende mm.)

Bliv hjemme og sørg for at blive testet. Kontakt skolen på mail: adm@hj-gym.dk
Straks testsvaret foreligger skal det meddeles skolen på mail: adm@hj-gym.dk
Sørg for at gå ind på nedenstående link og læs vejledningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

 

Til dig, der har nær kontakt til en med symptomer

Er du i familie/kæreste/tæt kontakt med en, som udviser symptomer/skal testes for Covid-19, kan du stadig møde i skole, hvis du ikke udviser symptomer.
 

Nødundervisning

Hvis du er syg med Covid-19, har Covid-19 symptomer eller er hjemsendt fordi du skal testes, kan du modtage nødundervisning.

 • Elever der senest kl 07.45 via mail til adm@hj-gym.dk meddeler, at de ønsker nødundervisning, tilbydes dette senest fra efterfølgende skoledag.
 • Administrationen informerer berørte lærere om elever, der er fraværende, og som skal tilbydes nødundervisning. Ligeledes informeres lærerne om ophør af nødundervisning, når grundlaget derfor bortfalder.  
 • Lærerne informerer eleverne om, hvordan nødundervisningen foregår, enten i besked direkte til eleven eller ved angivelse i noten på den enkelte lektion.
 • Elever der har anmodet om nødundervisning, registreres ikke fraværende, efter de har anmodet om nødundervisning.
 • Elever, som ikke følger nødundervisningen, registreres fraværende, også i de tilfælde hvor fraværet skyldes sygdom pga. Covid-19.
 • Er elevens sygeforløb længerevarende, og har nødundervisning ikke været mulig, skal eleven rette henvendelse til skolen for nærmere aftale om støttetiltag.

For hjemsendte elever kan nødundervisningen gives i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Undervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. Læs mere på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

Ved hjemrejse fra andre lande/ferie

Ved rejser til lande som af Udenrigsministeriet er kategoriseret som orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser) og kategoriseret som røde (fraråder alle rejser), skal du kontakte skolen på mail: adm@hj-gym.dk inden du kommer i skole igen.

Ved yderligere spørgsmål til hvordan man skal forholde sig, bedes man kontakte egen læge.

 

App’en smittestop.dk

For at hjælpe med opsporingen af smitte opfordres alle til at installere app’en smittestop.dk. Se yderligere på https://smittestop.dk/

 

Adfærd på skolen grundet Covid-19

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal til enhver tid følges på skolen, dvs. du skal til enhver tid holde mindst 1 meters afstand til andre, hvis det er muligt, hoste i ærmet, og være særlig opmærksom på god håndhygiejne.

Når du ankommer til skolen, skal du huske at holde afstand til andre, også når du f.eks. parkerer din cykel.

Når du kommer ind på skolen, skal du afspritte dine hænder – der står sprit ved indgangene.

Din klasse har et ”stamklasselokale”, hvor I har de fleste timer. Brug den samme plads, så vidt det er muligt.

Når du færdes på gangene, skal du holde til højre – overhold afmærkningerne - og hold afstand til andre.

Ny plads – ny afspritning! Skifter du plads – f.eks ved gruppearbejde, eller hvis du skal til et andet lokale, skal du spritte den plads af, du kommer til, inden du sætter dig.

Fællesarealer i tilknytning til lokalerne må bruges således:

 • Lokale 1-7 – fællesområderne uden for disse lokaler anvendes
 • Lokale 9-15 og lok 31-33 – fællesarealet på ”biologigangen” anvendes
 • Lokale 20-29 – biblioteket og hemsen anvendes
 • Lokale 41-50 – fællesområdet i vestfløjens underetage anvendes
 • Lokale 52-59 – fællesområdet i vestfløjens overetage anvendes
 • Lokale 60-62 – fællesområdet ved musiklokalerne anvendes

Pauser og spisning:

 • Undgå unødvendig kontakt til andre elever og hold altid afstand til andre.
 • Vask hænder ofte, og altid før og efter du spiser.
 • Du må spise mad på din plads i dit stamklasselokale, i fællesområdet og i kantinen eller udenfor i den fri luft. Husk oprydning – ryd altid op efter dig.
 • Du kan bestille frokost via en app fra kantinen, og det er kun klassens udpegede dukse, der må hente den bestilte mad.
 • Skolens koldtvandsautomater er lukkede. Du skal derfor medbringe drikkevarer hjemmefra eller købe det i kantinen.

Inden du forlader skolen, skal du rydde op efter dig selv. Dit affald skal i skraldespanden. Du skal forlade skolen, når din undervisning er slut.

Afsprit dine hænder igen, når skolen forlades. Ved hjemkomst anbefaler sundhedsmyndighederne, at du straks vasker dine hænder.

Ved henvendelse til skolens bibliotek, IT-kontoret, administrationen, bogdepotet og studievejledningen er det vigtigt, at du holder afstand. Skriv gerne en mail eller besked i Lectio. Kantinen er åben, og du kan købe mad der, men husk også madbestilling via app’en. Ved ophold i kantinen skal der holdes afstand, og husk at spritte af inden du sætter dig.

 

Særligt for ansatte