Skriftlige prøver

MødetidAarsproeve20130604.jpg
På opslagstavlen udenfor kontoret kan du se hvor din prøve afholdes.
De skriftlige prøver starter kl. 9. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 8.30. Skriver du på computer, skal denne være klar til brug kl. 8.40.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.00 på prøvedagen (tlf.nr. 98 92 24 33).
Du skal senest på prøvedagen søge læge og få dokumentation i form af lægeattest. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Hjælpemidler
Eventuelle begrænsninger af tilladte hjælpemidler fremgår af læreplanerne, men spørg også din faglærer.
Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt evt. batterier til lommeregner, oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler. Har du glemt dine egne, må du undvære.
Alle tilladte hjælpemidler skal ligge fremme ved prøvens start.
Ved prøver med 2 delprøver skal de tilladte hjælpemidler til 2. delprøve anbringes på gulvet ved forreste højre bordben under 1. delprøve.
Elektroniske ordbøger skal være downloaded inden prøvedagen.

Egen computer
Hvis du medbringer egen computer (husk også oplader og forlængerledning), kan du opstille den fra kl. 8.15 på prøvedagen.
Du kan først hente din computer i prøvelokalet, når alle elever har afleveret deres opgave.
Du har selv ansvaret for at sikre din opgave. Du rådes derfor til jævnligt at gemme din opgave.
Hvis der opstår tekniske problemer undervejs, skal du straks fortsætte prøven med papir og blyant. Du vil ikke få forlænget prøvetiden med begrundelse i tekniske problemer. Det er dit ansvar, at der ligger en opgavebesvarelse på papir ved prøvens afslutning.
Tilsynsførende igangsætter et print-tjek inden prøvens start. Før eksamens start skal computer og printer virke, ellers skal du skrive i hånden.
Det er muligt at printe på skolens netværksprinter. Du skal sikre dig, at din computer kan dette inden prøven. Se særskilt vejledning.
Det er ikke tilladt at udskrive på en kammerats printer.
Henstilling af computer i skolens lokaler er på eget ansvar.

Skolens computer
Du skal logge dig på computeren som eksamensbruger – koden oplyses af tilsynsførende umiddelbart inden prøvens start.

Før prøvestart
Du finder dit bord med dit farvede omslag. Hvis prøven består af 2 delprøver vil der være et omslag til hver delprøve.
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer og at din computer fungerer. Hvis din computer går ned under prøven skal du fortsætte med at skrive i hånden.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt – dvs. ingen adgang til Internet. Mobiltelefoner og anden elektronisk kommunikation skal være slukket under prøven og skal være anbragt i din taske under hele prøven.
Du må kun kommunikere med de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning.
Du må kun forlade din plads sammen med en tilsynsførende. I modsat fald betragtes det som en afbrydelse af prøven.
Du må ikke låne bøger, lommeregnere eller andre hjælpemidler af de andre elever.
Hvis to delprøver: du må ikke forlade din plads de sidste 10 minutter før udløbet af 1. delprøve.
Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.
I må kun èn af gangen, og efter tilladelse fra tilsynsførende, kortvarigt forlade jeres pladser for at gå på toilettet.
Den første time og den sidste halve time af en prøve må ingen forlade deres pladser – heller ikke selv om besvarelsen er afleveret.
Alle prøver er røgfri.

Aflevering af besvarelse
De ark, du ønsker at aflevere til bedømmelse, skal forsynes med dit navn og elevnummer, klasse og holdbetegnelse (er anført på det farvede omslag) samt placering i lokalet
Arkene nummereres (det gælder også funktionspapirerne), og det samlede antal angives på alle ark.
Alle besvarelsesark afleveres indlagt i det fremlagte omslag, som ikke tælles med i det samlede antal ark.
Hvis du går før prøvens afslutning, må opgave og kladde ikke tages med ud fra prøvelokalet men skal blive liggende på bordet. (Opgave og kladde kan udleveres efter prøvens afslutning).
Du må ikke forlade din plads uden at have afleveret officielt, dvs. at en tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af din opgavebesvarelse.
I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.
Ved prøvens afslutning skal du blive siddende på din plads uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er blevet afleveret og talt op.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.