Skriftlige prøver

Aarsproeve20130604.jpgAnsvarlig: Uddannelseschef Thomas Kaptain

I Lectio kan du se hvor din prøve afholdes.
De skriftlige prøver starter kl. 09.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 08.30. Du finder dit bord med dit farvede omslag. Hvis prøven består af 2 delprøver vil der være et omslag til hver delprøve.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 08.00 på prøvedagen (tlf.nr. 98 92 24 33).
Der kan kræves dokumentation i form af lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Hjælpemidler
Eventuelle begrænsninger af tilladte hjælpemidler fremgår af læreplanerne, men spørg også din faglærer.
Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler.
Alle tilladte hjælpemidler skal ligge fremme ved prøvens start.
Ved prøver med delprøve skal de tilladte hjælpemidler til 2. delprøve anbringes på gulvet.

Computer
Du kan opstille din computer fra kl. 08.05 på prøvedagen.

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må den som udgangspunkt ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut. Pga. Corona situationen må man dog forlade lokalet den sidste time og der må man tage sine ting med ud af lokalet.

Du har selv ansvaret for at sikre din opgave. Du rådes derfor til jævnligt at gemme din opgave.
Hvis der opstår tekniske problemer undervejs, skal du straks fortsætte prøven med papir og blyant. Du vil ikke få forlænget prøvetiden med begrundelse i tekniske problemer. Det er dit ansvar, at der ligger en opgavebesvarelse på papir eller et dokument ved prøvens afslutning.
Det er muligt at printe på skolens netværksprinter. Du skal sikre dig, at din computer kan dette inden prøven. Se særskilt vejledning.
Henstilling af computer i skolens lokaler er på eget ansvar.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt. Mobiltelefoner og anden elektronisk kommunikation skal være slukket under prøven og skal være anbragt i din taske under hele prøven.
Du må kun kommunikere med de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning.
Du må kun forlade din plads sammen med en tilsynsførende. I modsat fald betragtes det som en afbrydelse af prøven.
Du må ikke låne bøger, lommeregnere eller andre hjælpemidler af de andre elever imens prøven er i gang.
Hvis to delprøver: du må ikke forlade din plads de sidste 10 minutter før udløbet af 1. delprøve.
I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.
Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

Aflevering af besvarelse
Til eksamen afleveres i netprøver.dk. Når der afleveres i netprøver.dk må der ikke skrives navn, institutionsnavn eller andre oplysninger som helt eller delvist kan identificere dig. Hvis der printes ud undervejs skal du forsyne din udskrift med navn og placering i lokalet.

Til årsprøver/terminsprøver printes afleveringen ud og placeres i det fremlagte omslag. De ark, du ønsker at aflevere til bedømmelse, skal forsynes med dit navn og elevnummer, klasse og holdbetegnelse (er anført på det farvede omslag) samt placering i lokalet.

Ved prøvens afslutning skal du blive siddende på din plads uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er blevet afleveret.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.

 

Skriftlige prøver 2020/2021

Eksamen og terminsprøver/årsprøver
 

terminsprøver og årsprøver

Prøven foregår på skolen. Lokalet I skal sidde i fremgår af lectio. Husk der er mødetid senest kl. 8.30

Udlevering af opgaven

Alle prøver vil som udgangspunkt skulle hentes på Teams. Hvis der er en 1. delprøve som skal afleveres udleveres denne på papir.

Til prøver i matematik vil opgaven til både 1. og 2. delprøve blive udleveret på papir (2. delprøve kan også hentes på Teams).

Aflevering af prøve

Alle besvarelser afleveres på papir
 

2G, 3g og 2hf eksamen

Der skal logges ind i netprøver.dk – test at I kan det inden prøvedagen. Medbring nem-id.

Prøven modtages elektronisk i netprøver.dk enkelte prøver udleveres også på papir.

Alle besvarelser afleveres i netprøver.dk. Hvis der er en 1. delprøve som skal afleveres afleveres denne på papir.

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må den som udgangspunkt ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut. Pga. Corona situationen må man dog hvis man afleverer inden for den sidste time af prøven forlade lokalet og tage alle sine ting med ud.

 

Dit ansvar inden den skriftlige prøve:

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må denne ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut. Det kan være op til 60 minutter, efter at ens prøve er slut, da der kan være andre prøver, som er længere. Hvis man er tilstede, når prøven slutter, må computeren tages med ud. Hver morgen inden prøvestart vil I blive orienteret om, hvornår I kan forvente at kunne hente jeres computer, hvis I forlader eksamenslokalet, inden prøven er slut.

 

Tilføj EveryonePrint til browser

For at kunne printe på skolens printere skal følgende link tilføjes som favorit i en internet browser fx safari, Edge, Mozilla FireFox eller Google Chrome:

http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login) og skal tilføjes som favorit i browseren.

 

Hent eBog fra Systime

Systime har en video, som viser, hvordan du kan downloade eBog til computeren. Men vær opmærksom på, at der er funktioner i eBogen, som ikke er aktive ved download.

Se videoen her...

 

Vejledning

Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen, da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.

Se krav til PC og MAC til eksamen 2020/2021

 

INTERNET ADGANG OG GYLDENDALS ORDBØGER

Gyldendals online ordbøger må benyttes til alle prøver.

Følgende link skal tilføjes som favorit i browseren: http://ordbog.gyldendal.dk/ (Link til online Gyldendals Ordbøger)

Hvis du ønsker at udskrive opgaven eller et tilknyttet PDF-dokument skal du have indsat sidehoved i toppen på alle de sider du vil udskrive:

Se video med hvordan du indsætter sidehoved på et PDF-doument

Direkte link til download af Adobe Acrobat Reader DC

Se flere videoer på vores Stream efter du er logget på skal du vælge kanal: IT VideoGuides

Du finder bla. video med fx hvordan du udskriver et Maple-dokument....

 

OBS! 
Ved klik på link, login kan det forekomme at fane er blank – luk fane og klik på link igen og siden indlæses korrekt. 

Hvis I ønsker at printe dele af opgavesættet ud er det vigtigt at I kan sætte sidehoved ind i et pdf. dokument da alle sider der printes ud skal have navn og placering i lokalet. Se vejledning....