Skriftlige prøver

Aarsproeve20130604.jpgAnsvarlig: Uddannelseschef Thomas Kaptain

I Lectio kan du se hvor din prøve afholdes.
De skriftlige prøver starter kl. 09.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 08.30. Du finder dit bord med dit farvede omslag. Hvis prøven består af 2 delprøver vil der være et omslag til hver delprøve.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 08.00 på prøvedagen (tlf.nr. 98 92 24 33).
Der kan kræves dokumentation i form af lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Hjælpemidler
Eventuelle begrænsninger af tilladte hjælpemidler fremgår af læreplanerne, men spørg også din faglærer.
Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler.
Alle tilladte hjælpemidler skal ligge fremme ved prøvens start.
Ved prøver med delprøve skal de tilladte hjælpemidler til 2. delprøve anbringes på gulvet.

Du må benytte lectio, onedrive og onenote online - dog ikke beskedsystemet

Computer
Du kan opstille din computer fra kl. 08.05 på prøvedagen.

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må den ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut. Det betyder at I skal blive siddende på jeres plads til prøven er slut, også selvom I afleverer før tid.

Du har selv ansvaret for at sikre din opgave. Du rådes derfor til jævnligt at gemme din opgave.
Hvis der opstår tekniske problemer undervejs, skal du straks fortsætte prøven med papir og blyant. Du vil ikke få forlænget prøvetiden med begrundelse i tekniske problemer. Det er dit ansvar, at der ligger en opgavebesvarelse på papir eller et dokument ved prøvens afslutning.
Det er muligt at printe på skolens netværksprinter. Du skal sikre dig, at din computer kan dette inden prøven.
Henstilling af computer i skolens lokaler er på eget ansvar.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt. Mobiltelefoner og anden elektronisk kommunikation skal være slukket under prøven og skal være anbragt i din taske under hele prøven.
Du må kun kommunikere med de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning.
Du må kun forlade din plads sammen med en tilsynsførende. I modsat fald betragtes det som en afbrydelse af prøven.
Du må ikke låne bøger, lommeregnere eller andre hjælpemidler af de andre elever imens prøven er i gang.
Hvis to delprøver: du må ikke forlade din plads de sidste 10 minutter før udløbet af 1. delprøve.
I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.
Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

ExamCookie
Til alle skriftlige prøver anvendes overvågningsprogrammet ExamCookie, som er et program, der installeres på din computer. Programmet overvåger din computer under prøven, og programmet afinstallerer sig selv, når prøven slutter. Du skal derfor installere programmet hver dag, du skal til prøve og sørge for, at programmet er åbent under hele prøven. Formålet med programmet er at forebygge snyd under de skriftlige prøver, således at alle elevers skriftlige prøver kan evalueres på samme grundlag. Det betyder, at alle der ønsker at aflægge prøve, skal have programmet installeret og tændt under prøven.

Når du logger på ExamCookie, sker det med dit Uni-login. Programmet registrerer dine skærmbilleder og dine aktiviteter på computeren under prøven. Under prøven tager det digitale monitoreringsværktøj screenshots af din computer, registrerer hvilke hjemmesider, du tilgår og hvilke programmer, der kører på din computer. Desuden registreres ”copy-paste” af tekst og billeder, procesliste og netværksadgang.

I vil modtage en særskilt besked om ExamCookie, samt der vil blive holdt en fællestime, hvor I bliver informeret om systemet.

Aflevering af besvarelse
Til eksamen afleveres i netprøver.dk. Når der afleveres i netprøver.dk må der ikke skrives navn, institutionsnavn eller andre oplysninger som helt eller delvist kan identificere dig. Hvis der printes ud undervejs skal du forsyne din udskrift med navn og placering i lokalet.

Til årsprøver/terminsprøver afleveres i Lectio.

Ved prøvens afslutning skal du blive siddende på din plads uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er blevet afleveret.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.

 

Skriftlige prøver 2023/2024

Eksamen og terminsprøver/årsprøver

Prøven foregår på skolen. Lokalet I skal sidde i fremgår af lectio. Husk der er mødetid senest kl. 8.30

 

Hvad I har adgang til under terminsprøver, februar 2024

 

terminsprøver og årsprøver

Udlevering af opgaven

Alle prøver vil som udgangspunkt skulle hentes på Teams. Hvis der er en 1. delprøve som skal afleveres udleveres denne på papir.

Til prøver i matematik vil opgaven til både 1. og 2. delprøve blive udleveret på papir (2. delprøve kan også hentes på Teams).

Aflevering af prøve

Alle besvarelser afleveres i Lectio. Hvis der er en 1. delprøve skal denne afleveres på papir.

Generalprøven i netprøver.dk i dansk

Denne prøve gennemføres som en almidelig eksamen hvor opgaven som udgangspunkt hentes og afleveres i netprøver.dk. Enkelte vil dog skulle hente opgaven i teams.
 

1HF, 2HF, 2G og 3G eksamen

Der skal logges ind i netprøver.dk – test at I kan det inden prøvedagen. Medbring nem-id/MitID.

Prøven modtages elektronisk i netprøver.dk enkelte prøver udleveres også på papir.

Alle besvarelser afleveres i netprøver.dk. Hvis der er en 1. delprøve skal denne afleveres på papir.

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må den som udgangspunkt ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut.
 

Printix

For at kunne printe på skolens printere skal Printix være installeret på din computer og testet.

Har du ikke indstalleret Printix skal du have det installeret - klik her for vejledning eller kom ind på IT-Kontoret
 

Vejledning

Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen, da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.

Se krav til PC og MAC til eksamen 2023/2024

 

Ordbogen.com

Oplyst online ordbøger må benyttes til alle prøver.

 

Print af opgavesættet

Hvis du ønsker at udskrive opgaven eller et tilknyttet PDF-dokument skal du have indsat sidehoved i toppen på alle de sider du vil udskrive.

Her kan du se video med hvordan du indsætter sidehoved i PDF:

Direkte link til download af Adobe Acrobat Reader DC