Skriftlige prøver

Aarsproeve20130604.jpgAnsvarlig: Uddannelseschef Thomas Kaptain

I Lectio kan du se hvor din prøve afholdes.
De skriftlige prøver starter kl. 09.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 08.30. Du finder dit bord med dit farvede omslag. Hvis prøven består af 2 delprøver vil der være et omslag til hver delprøve.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 08.00 på prøvedagen (tlf.nr. 98 92 24 33).
Du skal senest på prøvedagen søge læge og få dokumentation i form af lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholder du selv.

Hjælpemidler
Eventuelle begrænsninger af tilladte hjælpemidler fremgår af læreplanerne, men spørg også din faglærer.
Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler.
Alle tilladte hjælpemidler skal ligge fremme ved prøvens start.
Ved prøver med delprøve skal de tilladte hjælpemidler til 2. delprøve anbringes på gulvet.
Elektroniske ordbøger skal være downloaded inden prøvedagen.

Computer
Du kan opstille din computer fra kl. 08.15 på prøvedagen.
Du kan først hente din computer i prøvelokalet, når prøven er slut.
Du har selv ansvaret for at sikre din opgave. Du rådes derfor til jævnligt at gemme din opgave.
Hvis der opstår tekniske problemer undervejs, skal du straks fortsætte prøven med papir og blyant. Du vil ikke få forlænget prøvetiden med begrundelse i tekniske problemer. Det er dit ansvar, at der ligger en opgavebesvarelse på papir eller et dokument ved prøvens afslutning.
Det er muligt at printe på skolens netværksprinter. Du skal sikre dig, at din computer kan dette inden prøven. Se særskilt vejledning.
Henstilling af computer i skolens lokaler er på eget ansvar.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøven
Der skal være ro og orden under prøven. Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt. Mobiltelefoner og anden elektronisk kommunikation skal være slukket under prøven og skal være anbragt i din taske under hele prøven.
Du må kun kommunikere med de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning.
Du må kun forlade din plads sammen med en tilsynsførende. I modsat fald betragtes det som en afbrydelse af prøven.
Du må ikke låne bøger, lommeregnere eller andre hjælpemidler af de andre elever.
Hvis to delprøver: du må ikke forlade din plads de sidste 10 minutter før udløbet af 1. delprøve.
I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.
Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

Aflevering af besvarelse
De ark, du ønsker at aflevere til bedømmelse, skal forsynes med dit navn og elevnummer, klasse og holdbetegnelse (er anført på det farvede omslag) samt placering i lokalet:
Til eksamen afleveres i netprøver.dk.
Til årsprøver/terminsprøver printes afleveringen ud og placeres i det fremlagte omslag.

Ved prøvens afslutning skal du blive siddende på din plads uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er blevet afleveret.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.

 

Skriftlige prøver 2018/2019

 

Eksamen 2019

Prøven udleveres på papir og/eller modtages elektronisk i netprøver.dk

Alle besvarelser afleveres i netprøver.dk. Hvis der er en 1. delprøve som skal afleveres afleveres denne på papir.
 

Årsprøver 2019

Prøven udleveres på papir og/eller modtages elektronisk på sharepoint (spørg læreren)

Alle besvarelser afleveres på papir.

 

ExamCookie

Der benyttes ikke ExamCookie til de skriftlige prøver.

 

Dit ansvar inden den skriftlige prøve:

 

For at kunne printe på skolens printere skal følgende link tilføjes som favorit i en internet browser fx safari, internet Explorer, Mozilla FireFox eller Google Chrome:

http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login) og skal tilføjes som favorit i browseren.

Da opgaven til prøven downloades på computeren, må denne ikke tages med ud af eksamenslokalet, før prøven er slut. Det kan være op til 60 minutter, efter at ens prøve er slut, da der kan være andre prøver, som er længere. Hvis man er tilstede, når prøven slutter, må computeren tages med ud. Hver morgen inden prøvestart vil I blive orienteret om, hvornår I kan forvente at kunne hente jeres computer, hvis I forlader eksamenslokalet, inden prøven er slut.

Hent eBog fra Systime
Systime har en video, som viser, hvordan du kan downloade eBog til computeren. Men vær opmærksom på, at der er funktioner i eBogen, som ikke er aktive ved download.

Se videoen her...

Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen, da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.

Se krav til PC og MAC til eksamen 2019

 

INTERNET ADGANG OG GYLDENDALS ORDBØGER

I engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og dansk må eleverne benytte Gyldendals online ordbøger.

Følgende link skal tilføjes som favorit i browseren: http://ordbog.gyldendal.dk/ (Link til online Gyldendals Ordbøger)
Alle elever, som skal til skriftlig prøve, skal downloade de ordbøger, de skal bruge til prøverne.

Download og registrering skal være foretaget, inden eleven kommer her på prøvedagen, da vi begrænser internetadgangen for de elever, som skal til prøve, før kl. 8 om morgenen i hele prøveperioden. Derfor kan elever IKKE logge på og registrere ordbøger.

Eleverne må ikke benytte internettet til deres besvarelse med mindre de deltager i forsøg.
 
ORDBØGERNE HENTES HER

http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.a...
Klik på det sprog, du skal bruge, og følg instruktionerne på skærmen.

Du kan downloade følgende ordbøger til skriftlige prøver:

  • dansk, ordbogen indeholder: retskrivningsordbog, fremmedordbog og synonymordbog
  • dansk-engelsk og engelsk-dansk
  • dansk-tysk og tysk-dansk
  • dansk-spansk og spansk-dansk
  • dansk-fransk og fransk-dansk
  • dansk-italiensk og italiensk-dansk

Når ordbogen/ordbøgerne er installeret skal du registrere dem med følgende oplysninger:

Brugernavn: eksamen@hjgym.dk
Kode: download