Prøver og eksamen

På denne side vil du kunne finde informationer vedrørende eksamen, terminsprøver og årsprøver på Hjørring Gymnasium STX & HF.

Når eksamensplanen er offentliggjort, kan du se den i Lectio, hvor dine prøver (både eksamener og årsprøver) vil ligge i det normale skema. I månedskalenderen i Lectio, kan du se, hvornår eksamensplanen bliver offentliggjort. Det vil også fremgå af din forside i Lectio når vi nærmer os tidspunktet.

Vigtigt
Det er vigtigt at du straks efter offentliggørelsen kontrollerer din eksamensplan bl.a. med henblik på, om der er det rigtige antal prøver. Hvis du er i tvivl så kontakt Uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.
Du skal med jævne mellemrum tjekke din eksamensplan i Lectio, da der løbende foretages ændringer bl.a. ændringer i mødetid. Du skal regne med, at der kan forekomme prøver i hele perioden frem til sidste mulig eksamensdato, hvilket fremgår af lectio - også selv om de ikke ligger der fra starten.
Husk ligeledes, at møde i god tid før prøverne og at vise hensyn ved ikke at støje i de områder af skolen, hvor der er eksamen.

VI.jpg
Vibe Skibdal Schmidt

Særlige eksamensforhold
Hvis du har psykiske, fysiske eller andre tilsvarende vanskeligheder har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår til eksamen f.eks. forlænget forberedelsestid. Du skal da kontakte din studievejleder, som vil hjælpe dig med at få lavet en ansøgning. Ansøgningen skal afleveres til Sekretær Lone Sørensen primo februar i det aktuelle skoleår. Eventuelle spørgsmål rettes til Uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.

Sygdom og sygeeksamen
Hvis du bliver forhindret i at møde til eksamen, årsprøve eller terminsprøve på grund af sygdom, skal du kontakte skolen med det samme.
Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer/vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest, udgiften til lægeattesten afholdes af dig selv.
Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Har du været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, vil du få muligheden for at aflægge prøven snarest muligt.

Eksamensgrundlag
Eksamensgrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne til de enkelte fag på Lectio. Det er vigtigt at understrege, at du altid skal tale med din faglærer om, hvad eksamensgrundlaget er.